Regulmin studia

I. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania z zajęć jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem (dalej Regulamin Studia) .
 2. Podmiotem udostępniającym zajęcia jest Sati Studio Katarzyna Czajkowska Agata Gurtman Spółka Cywilna Al. Najświętszej Maryi Panny 49 lok. 209, 42-217 Częstochowa (dalej zwanym Studio).
 3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne: schorzenia, kontuzje, inne dolegliwości lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej zajęcia (dalej zwanej Instruktorem). Otrzymasz wówczas wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić.
 4. Studio nie ponosi odszkodowawczej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu, w szczególności w przypadkach nienależytego korzystania ze Studia i znajdujących się w nim urządzeń oraz sprzętów lub innego zachowania naruszającego Regulamin Studia, porządek czy zasady współżycia społecznego. 
 5. Klientem Studia (dalej zwanym Uczestnikiem) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także podmioty gospodarcze lub inne. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia konieczna jest zgoda oraz akceptacja Regulaminu Studia, przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
 6. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez Studio Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu Studia, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich stosowania.

II. Karnety i opłaty

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub zakupiły jednorazowe wejście na wybrane zajęcia w Studio.
 2. Karnet jest ważny 30, 40, 45 dni w zależności od rodzaju zakupionego karnetu od dnia uczestnictwa w pierwszych zajęciach z danego karnetu. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie jego ważności nie przysługuje zwrot za niezrealizowane zajęcia.
 3. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi. Nie ma możliwości przekazania ich innej osobie.
 4. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usługi i zapewnieniu sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 5. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

III. Korzystanie z usług Studia

 1. Studio otwarte jest 30 minut przed zajęciami.
 2. Instruktor realizuje na zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji Instruktora powinny przychodzić na zajęcia punktualnie i nie wychodzić przed ich końcem.
 3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, prosimy się nie spóźniać.
 4. Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.
 5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
 • przestrzegania porządku i zachowania czystości oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania;
 • wyciszenia bądź wyłączenia telefonu przed każdymi zajęciami, tak aby nie zakłócać spokoju innym ćwiczącym;
 • korzystania ze sprzętu (m.in. maty, klocki, paski, koce) zgodnie z przeznaczeniem, a po zajęciach odłożenia sprzętu na wyznaczone miejsce;
 • niespożywania alkoholu oraz niepalenia papierosów na terenie Studia;
 • pozostawienia wszystkich wartościowych rzeczy w szatni i zabezpieczenia ich w zamkniętych szafkach;
 • pozostawienia butów w szatni lub przy wejściu do Studia.

IV. Zalecenia dla uczestników zajęć

 1. Przychodź na zajęcia 10 minut wcześniej. Jest to czas na przebranie, sprawy formalne i ewentualne pytania do Instruktora.
 2. Ćwicz boso lub w skarpetkach. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
 3. Ubierz się wygodnie, tak abyś nie miał/a skrępowanych ruchów podczas ćwiczeń.
 4. Nie ćwicz po obfitym posiłku. Żołądek powinien być pusty.
 5. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających, silnych leków lub po długim przebywaniu na słońcu.
 6. W trakcie zajęć najlepiej nie pij.
 7. Ćwicz w granicach swoich możliwości i nie porównuj się z innymi Uczestnikami.
 8. Jeśli czujesz osłabienie w trakcie menstruacji, uwzględnij to samopoczucie.
 9. Nie zaleca się ćwiczyć jogi kobietom do 3 miesiąca ciąży.
 10. Jeśli czujesz ból lub dyskomfort zaprzestań ćwiczenia i poinformuj Instruktora. 

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy Studia, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane Instruktorowi lub wysyłane poprzez e-mail na dres: studio@satistudio.pl.