REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.SATISTUDIO.PL 

WARUNKI REZERWACJI I SPRZEDAŻY USŁUG POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.SATISTUDIO.PL

 1. Definicje
  1. Sati Studio, Studio lub Sprzedawca – Sati Studio Katarzyna Czajkowska Agata Gurtman Spółka Cywilna Al. Najświętszej Maryi Panny 49 lok. 209, 42-217 Częstochowa, NIP 9492259842, REGON 524579945.
  2. Klient, Kupujący, Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która rezerwuje lub kupuje usługę lub produkt, oferowaną przez Sati Studio z wykorzystaniem strony internetowej
  www.satistudio.pl
  3. Witryna – strona internetowa www.satistudio.pl
  4. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji i zakupu usług za pośrednictwem Witryny, będący integralną częścią umowy sprzedaży usług lub produktów, które oferuje Sprzedawca.
  5. Rezerwacja – oznacza proces realizowany online w Witrynie, w którym Klient wyraża wolę dokonania zakupu i zapłaty należności za oferowaną przez Sprzedawcę usługę.
  6. Wizyta – oznacza prawo do skorzystania z usług Sati Studio po uprzednim opłaceniu należności.
  II. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z zajęć Studia oraz dokonywania Rezerwacji i zakupu usług za pośrednictwem Witryny.
  2. Sati Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu.
  3. Przed dokonaniem Rezerwacji lub przed dokonaniem zakupu usług za pośrednictwem Witryny, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
  4. Rezerwacja lub zakup usługi za pośrednictwem Witryny są równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
  5.Intergalną częścią Regulaminu jest Regulamin Studia będący załącznikiem Regulaminu.

  III. Rezerwacja usług i zakup Wizyt
  1. Rezerwacji lub zakupu Wizyty można dokonywać online przez Witrynę na https://satistudio.pl/rezerwacje/,osobiście w Studio lub telefonicznie pod numerem 797 592 066.
  2. W procesie Rezerwacji lub zakupu Wizyty, Użytkownik wybiera rodzaj usługi oraz termin Wizyty spośród oferowanych i dostępnych w Witrynie.

  3. Dostępność usług jest uaktualniana na bieżąco online.
  4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza Rezerwacji lub zakupu Wizyty prosimy o kontakt na adres email: sati@satistudio.pl. Informujemy, że przesłanie wiadomości email jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w Rezerwacji lub zakupie Wizyt online.
  5. Zarezerwowaną usługę Klient opłaca poprzez zakup Wizyty, przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Sati Studio.
  6. Zakupioną Wizytę Klient opłaca z wykorzystaniem płatności dostępnych online (patrz rozdz. V)
  7. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu Wizyty Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu na wskazany adres e-mail.
  8. Zakup Wizyty i dokonanie zapłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży usługi.
  9. Przed skorzystaniem z usługi Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sati Studio.
  IV. Płatność online za usługi
  1. Użytkownik ma możliwość zapłaty online za usługi wyłącznie za pomocą metod płatności udostępnionych w Witrynie przez współpracującego operatora płatności: https://www.przelewy24.pl/
  2. Płatność wynikająca z jednej rezerwacji lub zakupu usługi powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości.

  3. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
  5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z szczegółowymi  informacjami dotyczącymi trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji zamieszczonym na stronie internetowej operatora płatności: https://www.przelewy24.pl/reklamacje                              
  V. Warunki rezerwacji i zakupu usług
  1. Zakupione usługi lub produkty nie podlegają wymianie.
  2. Rezerwacje Wizyt przyjmowane są najwcześniej dwa miesiące przed zajęciami i najpóźniej 10 minut przed zajęciami. W przypadku braku dokonania rezerwacji Wizyty Użytkownik może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w zajęciach z uwagi na brak miejsca.
  3. Użytkownik dokonujący rezerwacji Wizyty mają możliwość jej odwołania na 2 godziny przed zajęciami (poprzez system rezerwacji 
  https://satistudio.pl/rezerwacje/ lub telefonicznie poprzez wiadomość SMS na wskazane numery telefonów, patrz rozdz. III pkt.1.). Brak odwołania rezerwacji we wskazanym terminie skutkuje  pobraniem zarezerwowanej Wizyty przez system rezerwacji.
  4. Minimalna ilość osób wymagana na zajęciach wynosi 3, aby zajęcia mogły się odbyć. W przypadku, gdy liczba uczestników nie osiągnie tego minimum, studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia.

  VII. Ochrona danych osobowych.
  Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce prywatności, której treść jest dostępna na www.satistudio.pl/polityka-prywatnosci.
  VIII. Reklamacje
  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Rezerwacji i/ lub zakupu Wizyt za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania Rezerwacji lub zakupu Wizyty.
  2. Reklamacja może zostać przesłana przy pomocy poczty elektronicznej na adres email: sati@satistudio.pl lub z wykorzystaniem zakładki „kontakt” w Witrynie.
  3. W reklamacji Użytkownik powinien precyzyjnie wskazać, czego dotyczy reklamacja.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
  5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  IX. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy:
  a)Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b)Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  3. Regulamin obowiązuje od 17.03.2023.