REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.SATISTUDIO.PL
WARUNKI REZERWACJI I SPRZEDAŻY USŁUG ORAZ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW SATI STUDIO POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.SATISTUDIO.PL

I. Definicje
1. Sati Studio lub Sprzedawca – firma Sati Studio Justyna Weingricht, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Hektarowej 42a, NIP 6482285894, REGON 278192998, z miejscem prowadzenia działalności w Częstochowie, przy ulicy Spadek 9.
2. Klient, Kupujący, Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która rezerwuje lub kupuje usługę lub produkt, oferowaną przez Sati Studio z wykorzystaniem strony internetowej www.satistudio.pl
3. Witryna – strona internetowa www.satistudio.pl
4. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji i zakupu usług lub produktów za pośrednictwem Witryny, będący integralną częścią umowy sprzedaży usług lub produktów, które oferuje Sprzedawca.
5. Rezerwacja – oznacza proces realizowany online w Witrynie, w którym Klient wyraża wolę dokonania zakupu i zapłaty należności za oferowaną przez Sprzedawcę usługę.
6. Wizyta – oznacza prawo do skorzystania z usług Sati Studio po uprzednim opłaceniu należności.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania Rezerwacji i zakupu usług lub produktów za pośrednictwem Witryny.
2. Sati Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu.
3. Przed dokonaniem Rezerwacji lub przed dokonaniem zakupu usług bądź produktów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
4. Rezerwacja lub zakup usługi bądź produktu za pośrednictwem Witryny są równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
III. Rezerwacja usług i zakup Wizyt drogą elektroniczną
1. Rezerwacji lub zakupu Wizyty można dokonywać online w Witrynie.
2. W celu Rezerwacji lub zakupu Wizyty należy wypełnić odpowiedni formularz rezerwacji, zamieszczony w Witrynie na podstronie https://satistudio.pl/grafik-zajec/, podając poprawne i aktualne dane oraz stosować się do instrukcji zawartych w Witrynie.
3. W procesie Rezerwacji lub zakupu Wizyty, Użytkownik wybiera liczbę rezerwacji, rodzaj usługi oraz termin Wizyty spośród oferowanych i dostępnych w Witrynie.
4. Dostępność usług jest uaktualniana na bieżąco online.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza Rezerwacji lub zakupu Wizyty prosimy o kontakt na adres email: sati@satistudio.pl. Informujemy, że przesłanie wiadomości email jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w Rezerwacji lub zakupie Wizyt online.
6. Zarezerwowaną usługę Klient opłaca poprzez zakup Wizyty, przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Sati Studio.
7. Zakupioną Wizytę Klient opłaca z wykorzystaniem płatności dostępnych online (patrz rozdz. V)
8. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu Wizyty Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu oraz najpóźniej do 24h po dokonaniu zakupu numer karnetu uprawniający do rezerwacji, na wskazany adres e-mail.
9. Zakup Wizyty i dokonanie zapłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży usługi.
10. Przed skorzystaniem z usługi Klient będzie zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Sati Studio na miejscu.
IV. Zakup produktów w Witrynie
1. Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy Witrynie.
2. Wszystkie produkty prezentowane w Witrynie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Na bieżąco aktualizujemy ofertę produktów, które prezentujemy w Witrynie.
4. Aby kupić produkt w Witrynie Klient nie musi się rejestrować.
5. Przed dokonaniem zakupu produktu w Witrynie, Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
6. Zakup produktu i dokonanie zapłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży produktu.
V. Płatność online za usługi i produkty
1. Użytkownik ma możliwość zapłaty online za usługi i produkty wyłącznie za pomocą metod płatności udostępnionych w Witrynie przez współpracującego operatora płatności: www.dotpay.pl
2. Płatność wynikająca z jednej rezerwacji lub zakupu usługi lub produktu powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości.
3. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej operatora płatności:
https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
VI. Zwrot opłat i odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Zakupione usługi lub produkty nie podlegają wymianie.
2. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu, bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres email: sati@satistudio.pl
3. Prawo do odstąpienie nie przysługuje kupującemu, jeżeli wykorzystał w pełni zakupioną usługę.
4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
VII. Ochrona danych osobowych.
Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce prywatności, której treść jest dostępna na www.satistudio.pl/polityka-prywatnosci.
VIII. Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Rezerwacji i/ lub zakupu Wizyt za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania Rezerwacji lub zakupu Wizyty.
2. Reklamacja może zostać przesłana przy pomocy poczty elektronicznej na adres email: sati@satistudio.pl lub z wykorzystaniem zakładki „kontakt” w Witrynie.
3. W reklamacji Użytkownik powinien precyzyjnie wskazać, czego dotyczy reklamacja.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
IX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy:
a)Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b)Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Regulamin obowiązuje od 01.07.2020.